تبلیغات
شخصیت شناسی - شخصیت شناسی از روی عطسه
خدا همیشه با ماست!
شخصیت شناسی
پنجشنبه 29 فروردین 1392 :: نویسنده : b
نوع مطلب :
برچسب ها : شخصیت شناسی از روی عطسه، شخصیت شناسی، روانشناسی، ارتباط شخصیت و عطسه،
لینک های مرتبط :

جمعه 26 اردیبهشت 1393 06:31 ب.ظ
b
پنجشنبه 27 تیر 1392 12:04 ق.ظ
بهار خانم وبلاگ جالبی داری
ببینم شما همون بهار مایی دیگه، مگه نه؟
b سورسوری آره من همون بهارم!
شنبه 18 خرداد 1392 11:36 ب.ظ
aleeeeeeeeeeeeeeeee
b mamnoooooon!
جمعه 17 خرداد 1392 11:49 ق.ظ
روی ﻫﻤﻪ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﯽﮔﺬارﯾﺪ: ﺷﻤﺎ ﯾﮏ رﻫﺒﺮ ﮐﺎرﯾﺰﻣﺎﺗﯿﮏ ﻫﺴﺘﯿﺪ ﯾﻌﻨﯽ اﻃﺮاﻓﯿﺎﻧﺘﺎن از ﺻﻤﯿﻢ ﻗﻠﺐ دوﺳﺖ دارﻧﺪ ﻓﺮﻣﺎنﻫﺎی ﺷﻤﺎ را اﺟﺮا ﮐﻨﻨﺪ. در واﻗﻊ ﺷﻤﺎ آﻧﻘﺪر ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ روی دﯾﮕﺮان ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺑﮕﺬارﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻧﺎﺧﻮدآﮔﺎﻩ، آﻧﻬﺎ ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﺑﺮﺧﻮرد ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ دوﺳﺖ دارﯾﺪ. از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﺷﺪت ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ ﺧﻼق دارﯾﺪ و ﻫﻤﯿﺸﻪ .ذﻫﻨﺘﺎن ﭘﺮ از اﯾﺪﻩﻫﺎی ﻧﺎب و ﻏﯿﺮﺗﮑﺮاری اﺳﺖ ﺑﻪ ﻫﻤﻪ اﻧﮕﯿﺰﻩ ﻣﯽدﻫﯿﺪ: اﻃﺮاﻓﯿﺎن ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻓﺮد ﺑﺎ ﺑﺼﯿﺮت ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﻨﺪ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﭘﺮ از اﻟﻬﺎم اﺳﺖ و ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ اﻧﮕﯿﺰﻩ ﺑﺨﺶ دﯾﮕﺮان ﺑﺎﺷﺪ زﯾﺮا آﻧﻘﺪر ﭘﺮ از ﻓﮑﺮﻫﺎی ﺗﺎزﻩ و اﻧﺮژی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ .ﮐﺴﯽ را ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺗﺮﻏﯿﺐ ﻣﯽﮐﻨﺪ راﺑﻄﻪﻫﺎ ﺑﺮاﯾﺘﺎن ﻣﻬﻢ اﺳﺖ: ﺑﻪ راﺑﻄﻪﻫﺎﯾﺘﺎن اﻫﻤﯿﺖ زﯾﺎدی ﻣﯽدﻫﯿﺪ و ﺳﻌﯽ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ﻫﻤﯿﺸﻪ آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﺑﺨﺶ ﻣﻬﻢ از زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد ﺣﻔﻆ ﮐﻨﯿﺪ، از آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ اﻓﺮاد ﺟﺪﯾﺪ اﺳﺘﻘﺒﺎل ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ و ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﻓﺮﺻﺖﻫﺎی ﻧﻮ ﻣﯽﮔﺮدﯾﺪ، ﺑﺮاﯾﺘﺎن .ﻣﻬﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ زﻧﺪﮔﯽﺗﺎن ﺣﺎﻟﺖ ﺗﮑﺮاری ﭘﯿﺪا ﻧﮑﻨﺪ ﺧﻮشﺑﯿﻦ ﻫﺴﺘﯿﺪ: در زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮشﺑﯿﻦ ﻫﺴﺘﯿﺪ و ﺧﯿﻠﯽ اوﻗﺎت ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻣﯽﮔﯿﺮﯾﺪ ﮐﺎری را ﺷﺮوع ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺧﯿﻠﯽﻫﺎ اﻧﺠﺎم آن را درﺳﺖ ﻧﻤﯽداﻧﻨﺪ، زﯾﺮا ﺑﻪ ﻫﺮ ﺻﻮرت ﯾﮏ ﮐﺎر ﺟﺪﯾﺪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در زﻧﺪﮔﯽ ﯾﮑﻨﻮاﺧﺖ ﺷﻤﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮاﺗﯽ ﺑﻪ وﺟﻮد آورد، اﻣﺎ ﮐﺴﯽ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺷﻤﺎ را .ﺗﺮﻏﯿﺐ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻨﺪ وﻗﺘﯽ ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﯿﺪ ﻫﻤﻪ ﻣﯽﻓﻬﻤﻨﺪ: از آن دﺳﺘﻪ آدمﻫﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﯿﺪ ﮐﻪ ﺗﻤﺎم اﺣﺴﺎﺳﺎﺗﺸﺎن در ﭼﻬﺮﻩﺷﺎن ﻧﻤﺎﯾﺎن اﺳﺖ و ﻫﻤﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻔﻬﻤﻨﺪ ﮐﻪ ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﯿﺪ ﯾﺎ ﻧﺎراﺣﺖ ، ﻣﺘﻌﺠﺐ ﻫﺴﺘﯿﺪ ﯾﺎ ﻫﯿﺠﺎنزدﻩ ﯾﺎ... ﺷﻤﺎ روراﺳﺖ ﻫﺴﺘﯿﺪ و ﻫﻤﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ راﺣﺘﯽ .ﺑﻪ ﺷﻤﺎ اﻋﺘﻤﺎد ﮐﻨﻨﺪ از ﺣﺮف زدن ﻟﺬت ﻣﯽﺑﺮﯾﺪ: ﺧﯿﻠﯽ ﺷﻤﺮدﻩ و ﺑﺎ ﻣﻬﺎرت ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ و از ارﺗﺒﺎط و ﺣﺮف زدن ﻟﺬت ﻣﯽﺑﺮﯾﺪ ﺣﺘﯽ اﮔﺮ اﯾﻦ ﺣﺮف زدن ﭘﺸﺖ ﺗﻠﻔﻦ ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ ﺑﺮ ﺳﺮ ﻣﯿﺰ ﻏﺬا ﯾﺎ ﺑﯿﺮون از ﺧﺎﻧﻪ در ﻣﺤﯿﻂﻫﺎی .ﻋﻤﻮﻣﯽ
b بابو فاطی چه میکنه !
پنجشنبه 29 فروردین 1392 01:15 ب.ظ
سلام ، وبلاگ فوق العاده ای داری امیدوارم بازدید وبلاگت هر روز بیشتر و بیشتر بشه
اگر می خواهید تك تك بازدید وبلاگت به پول تبدیل بشه در سیستم تبلیغاتی پارس عضو شوید
در این روش هیچ بنر و متنی در وبلاگ شما نمایش داده نمی شود و وبلاگت زشت و شلوغ نمیشه
از کمترین تعداد بازدیدکنندگان وبلاگت درامد داشته باش و هرمقدار كه بازدید وبلاگت بیشتر بشه درامدت هم بیشتر میشه
این سیستم تبلیغاتی كاملا قانونی هستش و به صورت خیلی منظم درامدتون رو واریز میكنه به حسابتون
كاملا تظمینی و قانونی
روی لینكی كه برات گذاشتم كلیك كن و در كمتر از 5 دقیقه عضو بشو و كدمخصوص كسب درامد رو بزار توی وبت و شروع به كسب در امد كن مطمئنم پشیمون نمیشی امتحانش مجانیه.
پیروز پایدار و سربلند باشید

b tanx
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نظرات پس از تایید نشان داده خواهند شد.


درباره وبلاگ


سلام ! این سایت فقط برای سرگرمیه!!امیدوارم خوشتون بیاد!

مدیر وبلاگ : b
نویسندگان
آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :

Top Blog
وبلاگ برتر در تاپ بلاگر