تبلیغات
شخصیت شناسی - شکلک ها 4

خدا همیشه با ماست!
 Begging smile emoticon kolobok 407619_eating.gif 
  http://www.millan.net/minimations/smileys/sadhugsmiley.gif dan1.gif 574119_dontgosmiley.gif
  http://oshelam.persiangig.com/image/zarde kochik/hallcandysmile.gif 115119_drunksmilef.gif http://e-lu.demiart.ru/emoticons/roman.o1/wootsmiley.gif
 851319_speechless.gif 830219_sneakingsmiley.gif 235519_handcart.gif http://e-lu.demiart.ru/emoticons/roman.o1/pinkhandcuffsf.gif
 http://e-lu.demiart.ru/emoticons/roman.o1/teehee.gif http://e-lu.demiart.ru/emoticons/character.o2/265.gif  
    
    
    
  girl_pinkglassesf.gif  connie_feedbaby.gif
    
    
  Get Well Glasses Whoop De Doo
 Winner Smiley  Smiley
    
  Superhero  Birthday Party
   Yatta 
    
 smile emoticon kolobok